Daftar Alumni

alumni1
Nama : Ekojono, ST., M.Kom
NIP : 195912081985031004
NIDN : 0008125911
Email : ekojono2000@yahoo.com
Jabatan : Lektor
alumni1
Nama : Arief Prasetyo, S.Kom., M.Kom
NIP : 197903132008121002
NIDN : 0013037905
Email :
Jabatan :
alumni1
Nama : Budi Harijanto, ST., MMKom
NIP : 196201051990031002
NIDN : 0005016211
Email : budi.hijet@gmail.com
Jabatan : Lektor
alumni1
Nama : Imam Fahrur Rozi, ST, MT
NIP : 198406102008121004
NIDN : 0010068402
Email :
Jabatan : ASS.AHLI
alumni1
Nama : Drs. Rawansyah, M.Pd
NIP : 195906201994031001
NIDN : 0020065903
Email : rawansyah@polinema.ac.id
Jabatan : Lektor
alumni1
Nama : Dyah Ayu Irawati, ST., M.Cs
NIP : 198407082008122001
NIDN : -
Email :
Jabatan : ASS.AHLI
alumni1
Nama : Rudy Ariyanto, ST., M.Cs
NIP : 197111101999031002
NIDN : 0010117109
Email : ariyantorudy@gmail.com
Jabatan : Lektor
alumni1
Nama : Banni Satria Andoko, S.Kom., MMSI.
NIP : 198108092010121002
NIDN : -
Email : ando@polinema.ac.id
Jabatan : ASS.AHLI
alumni1
Nama : DR. Eng. Rosa Andrie Asmara, ST, MT
NIP : 198010102005011001
NIDN : 0010108003
Email : rosa_andrie@polinema.ac.id
Jabatan : Lektor
alumni1
Nama : Yuri Ariyanto.,S.Kom.,M.Kom
NIP : 198007162010121002
NIDN : -
Email : yuri@polinema.ac.id
Jabatan : ASS.AHLI